Gratis verzending voor alle bestellingen

 

Ondernemingsgegevens 

BVBA Quasi Modo (hierna “de aanbieder”) met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Noordstraat 11 en gekend in het K.B.O. onder het nummer 0656.645.260

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van de aanbieder biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling houdt kennisname en aanvaarding van de Voorwaarden in. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de aanbieder aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de aanbieder niet. De aanbieder is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De aanbieder is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de aanbieder. De aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De aanbieder tracht  de Producten aan te leveren op het bij de bestelling aangegeven leveringsadres binnen de door de aanbieder op het moment van de bestelling aangegeven termijn.

Indien deze termijn niet kan worden gehaald zal de aanbieder dit schriftelijk laten wet maar de aanbieder is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

Bij levering van het Product kan de Klant gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. De Klant gaat ermee akkoord de Producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. De Klant dient een bewijs van ontvangst van het geleverde Product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

De Klant verklaart beschikbaar te zijn om het Product op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk door de aanbieder redelijk gespecificeerd moment.

Wanneer de Klant niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen, kan een kennisgeving worden achtergelaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming.

Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door onredelijke weigering van de Klant om de levering in ontvangst te nemen of als de levering of afhalen bij de transportonderneming niet aanvaardt wordt (binnen twee weken volgend op de eerste poging om het Product te leveren), dan kan de aanbieder (zonder afbreuk te doen aan elk ander recht of andere maatregel waarover zij beschikt) één of beide van de volgende stappen ondernemen:
a) aan de Klant billijke opslagkosten en andere in redelijke mate door ons gemaakte kosten in rekening brengen; of
b) het Product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en de Klant laten weten dat het desbetreffende Contract onmiddellijk wordt geannuleerd. De aanbieder betaalt in dat geval de krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door de Klant betaald werd in het kader van het desbetreffende Contract, verminderd met de door de aanbieder gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending van het Product, evenals alle andere opslagkosten.

Het is de verantwoording  van de Klant om zich ervan te verzekeren dat de Producten voldoende zijn en tegemoetkomen aan diens behoeften en persoonlijke wensen. De aanbieder garandeert niet dat de Producten aan de persoonlijke wensen van de Klant voldoen. De Klant gaat ermee akkoord dat de Producten standaard zijn en niet op maat gemaakt om aan diens persoonlijke wensen tegemoet te kunnen komen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de aanbieder. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de aanbieder te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de aanbieder.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de aanbieder via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende brief op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de aanbieder heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de maatschappelijke zetel van de aanbieder (8800 Roeselare, Noordstraat 11).  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de aanbieder zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de aanbieder alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen. 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de aanbieder geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De aanbieder betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de aanbieder en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de aanbieder.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de aanbieder zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 


Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de aanbieder beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt de aanbieder zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 9: Privacy

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Klant door de aanbieder, verantwoordelijke van de verwerking, is bestemd voor het klantenbeheer, de strijd tegen fraude en inbreuken van de klanten, het beheer van geschillen, de analyse van risico van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten, het beheer van de kredieten, de direct marketing, de handel van commerciële informatie en de bemiddelaarsdienst.

De Klant heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (BVBA Quasi Modo, Noordstraat 11, 8800 Roeselare) te verzenden, vergezeld van een recto-verso copie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van de aanbieder worden meegedeeld. De Klant mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden”. 

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

Nominatieve informatie
Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Klant heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

De aanbieder kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de Klant handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van de aanbieder mogen worden medegedeeld tenzij de Klant zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Klant de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in het bovenstaande lid gesteld.

 

 

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf of de pc van de Klant opgeslagen wordt. Het dient om een vorig bezoek van de Klant aan de website te melden. De aanbieder gebruikt cookies onder andere om de aangeboden dienstverlening te personaliseren.

De Klant behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst aangeboden door de aanbieder te verpersoonlijken.

Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of « webbanners », waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, teneinde het gebruik van onze Site te verbeteren.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door de aanbieder om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de aanbieder. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 


Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken territoriaal bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de aanbieder zijn exclusief bevoegd in geval van geschil tussen partijen.

Gratis
binnenlandse levering

Op alle bestellingen

DI - VRIJ
VOOR 12.00 BESTELD

dezelfde dag nog verstuurd

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer